Vannsystemer

Biofilm og vann
Selv om desinfeksjon av drikkevann reduserer antall mikroorganismer betydelig, blir ikke vannet sterilisert, og overlevende mikrober kan vokse under gunstige forhold. Vann blir brukt gjennom hele kjeden i næringsmiddelproduksjonen, fra primærprodusent via prosessering til forbruker. I tillegg er vann ofte en direkte ingrediens i næringsmidler. Vannkvaliteten kan derfor ha signifikant innvirkning på kvaliteten av næringsmiddelproduktet, og matvarer kan bli kontaminert av patogene mikroorganismer gjennom vann.  

Forekomst av sykdomsfremkallende bakterier i biofilm relatert til vann er godt kjent, noen eksempler er Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium, Aeromonas, Vibrio cholerae, Campylobacter, Listeria og Salmonella (Rittmann 2004). Bakterielle biofilmer kan fungere som reservoarer for sykdomsorganismer i et mangfold av habitater, inkludert naturlig overflatevann, grunnvann, drikkevannssystemer, overflater på næringsmidler, og overflater i næringsmiddelproduksjonslokaler. Selv om lave nivåer av slike mikrober ikke nødvendigvis representere en helserisiko gjennom direkte konsum av vann, kan noen av dem medføre alvorlige problemer for næringsmiddelprodusenter, siden mikrobene kan formere seg raskt i mat og føre til bederving av produkter eller matbåren sykdom.

Når det gjelder muggsopp i vannrelatert biofilm, er kunnskapen svært begrenset. Totalt ble 39 ulike sopparter isolert fra biofilm i en studie av et vanndistribusjonssystem (Dogett 2000), dominert av arter i slektene Aspergillus og Penicillium. Andre arter som ofte ble isolert var Mucor racemosus, Aureobasidium pullulans, Paecilomyces spp. og Phoma spp. Alle disse er arter av stor betydning for næringsmiddelproduksjon, og de blir ofte påvist som kontaminanter fra næringsmidler. I en studie av biofilm i norsk vann fra 2005 (Skaar & Østensvik 2005) dominerte slekten Penicillium, men også Aspergillus ustus, Mucor hiemalis, Aureobasidium pullulans, Cladosporium cladosporoides og ikke minst Trichoderma-arter ble påvist.

Senere har Veterinærinstituttet bl.a. påvist muggsoppen Fusarium solani i prøver av biofilm fra fuger i klorbasseng . Dette er første gang forekomst av denne arten er rapportert fra biofilmdannelse i vannfasiliteter med høye klorkonsentrasjoner. Denne soppen er vanlig årsak til plantesykdommer, men den kan også gi sykdom hos ellers friske mennesker.

Muggbiofilm i vann Foto: Gunhild Hageskal

Referanser
Doggett MS. 2000. Characterization of fungal biofilms within a municipal water distribution system. Appl. Environ. Microbiol. 66:1249-1251. RITTMANN BE. 2004. Biofilms in the Water Industry. In: M Ghannoum & GA O’Toole (Eds): Microbial Biofilms. ASM Press, Washington , DC. Pp 359-378.

SKAAR I & Ø ØSTENSVIK. 2005. Muggsopp i vann fra Oset og Skullerud vannverk. Oslo Vann og avløpsetat.

Reklame