Prosjekter

Moderne bekjempelse av salmonella
Et brukerstyrt innovasjonsprosjekt med støtte fra Norges forskningsråd/FFJ/JA. Samarbeidspartnere på prosjektet er Norgesfôr, Felleskjøpet Fôrutvikling, Denofa, FHL Fiskefôr og Fiskemel, NHO Mat og Bio, Veterinæristituttet, Nofima Mat og Universitetet i Oslo. Prosjektet har også samarbeid med Karolinska Intitutetet i Stockholm og San Diego Institute of Biological Research.
Varighet: 2009-2013.
Prosjektleder: seniorforsker Live L. Nesse, Veterinærinstituttet.

Public health aspects and the relationship between Shiga toxin-producing and Enteropathogenic E. coli in the ruminant food production chain
Et KMP-prosjekt med finansiering fra Norges forskningsråd.
Samarbeidspartnere er Veterinærinstituttet, Norges veterinærhøgskole, Folkehelseinstituttet, Nofima Mat, Universitetet i Oslo, Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) Tine BA og NorgesGruppen.
Varighet: 2007-2011.
Prosjektleder: Forsker Anne Margrethe Urdahl, Veterinærinstituttet.
Leder for delprosjekt på biofilm: seniorforsker Live L. Nesse, Veterinærinstituttet

Samarbeid om etablering og bruk av metoder for studier av biofilm og quorum sensing hos bakterier som er av betydning for menneske- og dyrehelsen.
Prosjektet er finansiert av midler fra Utvikling av forskningssamarbeid mellom VI, NVH og UMB.
Samarbeidspartnere er Veterinærinstituttet, Norges veterinærhøgskole og Universitet for miljø og biovitenskap.
Varighet 2010-2012.
Prosjektleder: seniorforsker Live L. Nesse, Veterinærinstituttet.

The importance of the Mycobacteria avium complex for human and animal health
En del av strategisk instituttprogram ved Veterinærinstituttet.
Eksterne samarbeidspartnere er Folkehelseinstituttet, NTNU, Oregon State University og Animalia.
Varighet 2006-2010
Prosjektleder: avdelingsdirektør Jorun Jarp, Veterinærinstituttet.

ProSafeBeef (Advancing beef safety and quality through research and innovation)
Et EU-prosjekt finansiert av EU og Norges forskningsråd gjennom EUs 6. rammeprogram.
Nofima er partner i prosjektet og leder blant annet arbeidspakken «Persistence and virulence of kay microbial pathogens in the beef chain.»
Nofima Mat er her involvert i arbeid knyttet til overlevelse og biofilmdannelse av bakterier i matproduksjonsmiljøer. Totalt har prosjektet 42 partnere fordelt på 19 land. Prosjektet dekker hele kjeden fra produsent til forbruker av storfekjøtt.
Varighet: 2007-2012.
Kontaktperson: Forsker Even Heir, Nofima

Mikroorganismers overlevelsesstrategier i matproduksjonsmiljøet og effekt av nye og tradisjonelle bekjempelsesmetoder
Aktiviteten er en del av et strategisk basisprogram ved Nofima Mat. Internasjonale samarbeidspartnere er Center of Biofilm Engeneering (USA), INRA (Frankrike), ANSES (Frankrike) og DTU (Danmark)
Varighet: 2009-2012
Leder av programmet: Forsker Solveig Langsrud

LowTev (Low Temperature and Lean Volume Cleaning System)
Et Research for the benefit of SME” prosjekt finansiert av EU kommisjonen under EUs 7. rammeprogram.
Samarbeidspartnere i prosjektet er Guttridge Ltd fra Storbritannia, Sinaptec fra Frankrike, Neogen fra Storbritannia, Alpex fra Frankrike, Narpak fra Tyrkia, UK Health And Environmental Research Insitute (HERI) fra Storbritannia og Nofima Mat fra Norge.
Varighet: 2008-2011.
Prosjektleder: Project manager Sian Mitchell, HERI.
Arbeidspakkeleder ”Microbiological/Rapid Hygiene Testing and Specification: Senior prosjektleder Cathrine Finne Kure, Nofima Mat.

Biofilm, vannkvalitet og matproduksjon
Et forskerprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd og Veterinærinstituttet. Eksterne samarbeidspartnere er Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), Norsk Institutt for Folkehelse, Nofima Mat, Norges veterinærhøyskole (NVH) samt norsk næringsmiddelindustri, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS), Nederland
Prosjektleder Dr. Ida Skaar, Seksjon for mykologi, Avdeling for fôr- og næringsmiddelhygiene

Reklame