Fôrproduksjon

En rekke bakteriearter kan danne biofilm under betingelser som finnes i fôr-fabrikkmiljøet. Størst fokus er det på Salmonella, både nasjonalt og internasjonalt.

Fôr forurenset med Salmonella er et velkjent problem over hele verden og utgjør en helserisiko for dyr, men også for mennesker som risikerer å få i seg Salmonella ved å konsumere dyreprodukter forurenset med Salmonella.

Det er nødvendig å bekjempe Salmonella i alle ledd i næringskjeden. Kontroll med fôr og fôr-råvarer er en viktig del av dette arbeidet. Flere utbrudd av salmonellose hos mennesker i andre land kan spores tilbake til konsum av produkter fra dyr som har fått Salmonellaforurenset fôr. Råvarer til fôr, spesielt importerte, er antatt å være hovedkilden til Salmonellaforurensing i fabrikkene, men smitte fra overflater, utstyr etc. kan også forekomme dersom Salmonella har fått muligheten til å etablere seg i fabrikkmiljøet. Dette stiller store krav til fôrindustrien. Dessverre viser erfaring at Salmonellaforurensing i fabrikker kan være både vanskelig og kostbart å bekjempe.

Ca 60 % av norske fôr- og fiskemelsfabrikker har påvist salmonella i fabrikkmiljøet og/eller i produkter ved en eller annen anledning. Fôr- og råvareindustrien i Norge tar denne utfordringen alvorlig. Veterinærinstituttet, Nofima mat og Universitetet i Oslo har vært deltakere i flere store forskningsprosjekter i samarbeid med norsk fôr- og fiskemelsindustri de siste årene, inkludert prosjektet – ”Moderne bekjempelse av Salmonella”, som er gjeldene til 2013.

Salmonellaforurensing i fabrikkene er antatt å foregå på følgende måte:

  • Salmonella kommer inn i fabrikken med råvarer, personer, utstyr eller skadedyr.
  • Hvis bakteriene får anledning, vil de feste seg til en overflate.
  • Hvis det er svært tørt, skjer det sannsynligvis ikke noe mer. Bakterier som har festet seg, kan forandre seg og kan bli såkalte ”Levende, men ikke dyrkbare” (LID). Slike bakterier kan være vanskelig å oppdage ved prøvetaking. De sitter godt fast og er dessuten motstandsdyktige mot vask og desinfeksjonsmidler og andre ytre stressfaktorer.
  • Hvis det er litt fuktighet og næring vil bakteriene kunne formere seg og danne biofilm. I biofilm er de meget godt beskyttet og kan overleve i svært lang tid uten tilgang på ny fuktighet eller frisk tilgang på næringsstoffer.
  • Dersom det på nytt blir gode vekstbetingelser for bakteriene (f.eks mye fuktighet og næring) kan de begynne å formere seg igjen.

Fabrikkene er forpliktet til å ha et internt kontrollsystem som inkluderer prøvetakingsprosedyrer for å kontrollere forurensingen av Salmonella. Dette har resultert i at ulike serotyper av Salmonella har blitt påvist. Serotypene man har funnet oftest er Senftenberg, Agona og Montevideo. Undersøkelser viser at noen kloner kan overleve i fabrikkmiljø i mange år, dette til tross for omfattende forsøk på å bli kvitt dem. Vi har funnet at disse klonene er veldig gode til å danne biofilm, og det kan være en av årsakene til at de er så vanskelig å bli kvitt.

Reklame